קניון אונליין לרכישות מרוכזות לחברות וועדים

THE ART OF GIVING

beartly.com

THE ART OF GIVING

מדיניות אתר

תקנון אתר, הגנת פרטיות ותנאי שימוש באתר  https://beartly.com   (להלן: “האתר”)

בתנאי שימוש אלה יהיו למונחים הבאים המשמעויות הבאות:

“משתמש” ו/או “רוכש”– כל גולש ו/או צופה ו/או משתמש/ת באתר (בין לצורך קבלת מידע ובין אם לצורך רכישת מוצר) באמצעות כל מכשיר חכם ו/או מחשב ו/או כל אמצעי אחר (בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל אמצעי תקשורת אחר) עבור כל מטרה שהיא ו/או במידע המצוי באתר, במישרין או בעקיפין בכלל זה משתמש/ת רשומה, משתמש/ת שאינה רשומה, צופה, גולשת וכיוב’ לרבות “המוכרים”.

“הארגון” – כל עסק ו/או תאגיד ו/או שותפות אליו משוייכת ו ו/או מייצגת ו/או קשורה משתמשת שהינה מנהלת רווחה ו/או מנהלת משאבי אנוש ו/או מועסקת בו בין כשכירה ובין כעצמאית ובין כנותנת שירותים, בין אם פרטיו הוזנו על ידי המשתמשת בפרופיל המשתמשת ובין אם לאו.

“מידע” ו/או “תוכן” ו/או “תכנים” –  כל מידע ו/או תוכן מכל מין וסוג שהוא, לרבות אך לא רק מידע אישי, תמונות, סרטונים, טקסטים, פרסומים, צילומים, סימנים, סמלים, צלמיות, איורים, הנפשות, יישומים,תוכנות, קבצים, קודים, קישורים, נתונים ו/או כל תוכן חזותי ו/או מילולי ו/או קולי ו/או וידאו אחר (ביחד ו/או לחוד ו/או משולבים באופן מלא ו/או חלקי) לרבות אך לא רק מיקומו, אופן הצגתו, עיצובו, עריכתו, פרסומו, הפצתו וכיוב’ ו/או כל מידע אחר בכל צורה שהיא ומכל מן וסוג שהוא.

“פרופיל” או “פרופיל משתמש” – כרטיס שנפתח על ידי המשתמש בהרשמתו לאתר המכיל מידע ומידע על המשתמש ו/או הארגון בכלל זה תמונות, לוגו, העדפות, טקסטים וכל מידע אחר שיסופק על ידי המשתמש/ת.

“מוכר/ים”/”ספק/ים” – ספקים, עוסקים, יצרנים, מפיצים, ספקים, מפיקים,  מארגני ארועים נותני שירותים וכל צד שלישי אשר יעשה שימוש באתר לשם הצגה, מכירה, שיווק של כל מוצר/שירות ו/או מוצרים/שירותים.

“מידע אישי” – מידע אישי של המשתמש ו/או הארגון הכולל בין היתר שם מלא, אזור, עיסוק, תמונה, פרטי התקשרות וכל תוכן או מדיה אשר הועלו לשרתים ואו התקבלו כתוצאה משימוש מצד המשתמש/ת באתר, העדפות אישיות, טקסטים אישיים ו/או כל מידע כל מידע שבמישרין או בעקיפין, או בחיבור עם מידע נוסף, כולל מספר זיהוי אישי המאפשר זיהוי או הינו מזוהה עם אדם כלשהו.

“החברה”- שיז מאגמה בע”מ ח.פ. 516307998.

 

תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המשתמשים ו/ או המוכרים/ הספקים כהגדרתם בתקנון זה כדלקמן באתר וכן על כל הזמנה/ עסקה שתתבצע על ידך באמצעות האתר ומהווים הסכם מחייב בין המשתמשים שקוראים ומאשרים בהסכמתם את תקנון זה לבין האתר/ הנהלת האתר/ החברה.

אתר זה מיועד למטרות פרסום המוכרים, העברת מידע ו/או מכירת מתנות ו/או הטבות ו/או שירותים ו/או מוצרים לצדדי ג’ שונים.

מקום בו מתגלה סתירה בין האמור באתר לבין האמור בכל פרסום אחר, לעולם תגבר ההוראה אשר פורסמה ע”י החברה ו/או מי וזאת בדרך מקובלת באתר החברה.

יובהר כי הוראות תנאי השימוש שלהלן אינן גורעות מזכויות האתר לפי כל דין וכי הוראת תנאי השימוש יגברו על כל מודעה ו/או פרסום (אם וככל שיהיו כאלה) באתר.

האמור בתקנון זה מתייחס לשני המינים, והשימוש בלשון נקבה או זכר, יחיד או רבים הוא מטעמי נוחות בלבד ואין באמור כדי לפגוע בשוויון בין שני המינים ו/ או בין שתי קבוצות.

כותרות סעיפי הסכם זה נועדו לנוחות הקריאה בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורכי פרשנות התקנון.  גלישה באתר ו/או רכישת שירותים/ מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווים את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

השימוש באתר כפוף להקפדה על כללי התקנון כמו גם הרכישה מהאתר. אחריות הנהלת האתר מוגבלת כמפורט בתקנון זה בכל הקשור לעסקאות/ להזמנות/ לשירותים המבוצעים בין המוכרים לבין המשתמשים. לפיכך, הנהלת האתר לא תהיה אחראית לפעולות ו/או בין צדדים שלישיים. הוראות אלה הן חד משמעיות ומתנות את השימוש של המשתמשים באתר.

באתר רשאי להשתמש כל אדם המחזיק ברשותו ועל שמו כרטיס אשראי תקף. לא תינתן האפשרות לביצוע הזמנות ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי או כל אמצעי תשלום אחר שיאושר על ידי גוף אמצעי החיוב הרלוונטי.

הנהלת האתר רשאית בכל עת וללא הודעה מראש לשנות את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, לבצע בו עבודות תחזוקה שוטפות, עידכון ושידרוג העלול לגרום להפסקת פעילות האתר עקב כך. במקרה זה לא תקום כל טענה כלפי הנהלת האתר ממי מהמשתמשים/מוכרים וידוע ומובהר בזאת כי ככל והדבר ניתן- תבוא הודעה זו לכלל המוכרים בטרם כך ובזמן סביר מראש.

בכל מקרה של עבירה על הוראות הדין מכל מין וסוג, תהא רשאית הנהלת האתר למחוק את התכנים שתמצא לנכון בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתקום כל טענה בקשר לכך ממי מהמשתמשים/מהמוכרים וקריאה של תקנון זה מהווה הסכמה לאמור. תנאי יסודי להתקשרות המוכרים עם האתר הינו כי ידוע להם שהנהלת האתר לא אחראית לכל אובדן תוכן או בעיה טכנית בחנות המוכר או באת- ככל ותיגרם כזו מכל סיבה שהיא.

בגלישה באתר (בין באמצעות מחשב ו/או באמצעות מכשיר סלולרי ו/או בכל אמצעי אחר) ו/או ביצוע כל פעולה באתר מהווה הודעה והסכמה סופית, מוחלטת, ובלתי חוזרת מצד המשתמש כי קרא בקפידה, עיין, הבין את תנאי השימוש וכי הם מוסכמים עליו, ומקבל על עצמו את תנאי השימוש ללא סייג ו/או תנאי ו/או הגבלה אחרת ומתחייב לנהוג על פיהם וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר /או מי מטעמו. לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו ו/או למדיניות הפרטיות הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

האתר הינו בבעלות של חברת שיז מאגמה בע”מ ח.פ. 516307998 ומופעל על ידה. תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המשתמשים/המוכרים לבין האתר/ הנהלת האתר/ החברה וקובעים כי כל אחריות בקשר למוצרים/ שירותים לטיבם תחול ישירות על המוכרים/ נותני השירותים ואין בקשר לכך כל אחריות לאתר.  האתר משמש כלי לשיווק ופלטפורמה לחשיפת ספקים/ נותני שירותים/ יצרנים ו/ או כל בעל מקצוע שמעוניין להציע את שירותיו ו/או למכור את מרכולתו במסגרת הצגה באתר.

האתר מאפשר דרכו רכישת מוצרים/ שירותים ישירות מהמוכרים הנהלת האתר ו/ או החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק וחשיפת המוצרים/ השירותים בין אם ספציפיים ובין אם באופן גורף, בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וכן לשלול זכות רכישה ו/ או זכות המכירה באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש.

האתר משמש סביבה לחשיפת המוכרים לצורכי מכירות/ מסחר במוצרים ובשירותים ובכל מה שהאתר ימצא לנכון לאפשר. האתר משמש כחלון ראווה למוכרים ו/ או לנותני השירותים- הא ותו לא, על כל המשתמע מכך כפי שיובהר בתנאי השימוש במסגרת תקנון זה.

אין בקיומו של פרסום זה או אחר באתר לגבי מוצר אחד או יותר כדי לחייב את החברה למכור בסופו של דבר את המוצר (מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל גם ביחס למוצר מסוג אירוע/שירות) והחברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להחליט להתנות מכירת המוצרים ו/או לקבוע איזה מוצרים ימכרו באתר, מתי תחל כל מכירה ומתי תסתיים כל מכירה וכן היא שומרת לעצמה את מלוא הזכות לשנות מועדים אלה, מפעם לפעם, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שפרסמה הדבר מראש.

החברה משמשת אך ורק כפלטפורמה טכנולוגית עבור ספקים כהגדרתם לעיל, ,שם פרסום המוצרים ו/או האירועים ו/או השירותים וכן לשם מכירת והפצת כרטיסי כניסה לאירועים ועל כן אין ולא תחול עליה כל אחריות בגין פרסום מטעה ו/או כל טענה בקשר עם טיבו ו/או תוכנו של המוצר.

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. תצלומים ו/או שרטוטים שיוצגו באתר אינם ולא יהוו מצג של החברה בטרם הזמנת המוצר והחברה אינה ולא תהיה אחראית לטעויות מכל סוג שהוא אשר יופיעו באתר לרבות טעויות במלל, ו/או טעויות בתיאור מוצר ו/או אתר ו/או מחיר, זה או אחר.

אופן הרשמה לאתר, רכישות באתר  והפסקת השימוש באתר:

בנוסף להסכמה מלאה בלתי מסויגת לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר, בפתיחת פרופיל- לרבות אם הנך שלוח/ עובד כחלק מארגון- הינך מצהיר, מאשר ומתחייב כי קיבלת הסמכה והסכמה מפורשת של הארגון לפתיחת פרופיל המשתמש/ת ומסירת מידע לאתר –  אישור תנאי  שימוש מהווה כשלעצמה הצהרה משפטית מחייבת.

ידוע למשתמשים כי מדובר באתר בבעלות פרטית על כל המשתמע מכך ולהנהלת האתר קיימות סמכויות לפעול כראות עיניהם ולקבל משתמשים/ מוכרים/ נותני שירות/ מזמינים לפי הכללים שיקבעו על ידם ויראו להם נכון צודק והוגן בנסיבות העניין והכל בכפוף להוראות הדין. מובהר כי הנהלת האתר לא עורכת בדיקות בהקשר זה, לא מנטרת ולא מבקרת אחר טיב המוכרים / המידע שעולה על ידי המוכרים והאחריות הבלעדית לבדיקות אלו הינה על המשתמשים.

ההרשמה לאתר תתבצע על ידי טופס מקוון שבו המזמין ימלא את פרטיו כך שבעתיד אם וכאשר יבקש המזמין לרכוש מוצרים נוספים, יזוהה המזמין לפי שם המזמין והסיסמא שבחר  וזאת לאחר שיקים פרופיל אישי, המידע המוזן על ידי המשתמשים נשמר במאגרי המידע של החברה .

המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ על-פי הדין אלא אם צוין אחרת במפורש. רכישת שובר שאושרה ו/או הזמנת מוצר מהווה רכישה של המוצר (בין אם מדובר במוצר החברה ובין אם מדובר במוצר של מי מהספקים) המחייב בתשלום מלוא הסכום שהוצע על ידי המשתמש ו/או המציע עבור השירות ו/או המוצר. החיוב יתבצע בהתאם לסיכום עם המוכר ובאופן שיוסכם בין הצדדים.

בכל כניסה חדשה לאתר והזמנה חדשה, על אחראיות הלקוח לוודא שפרטיו משקפים את הנתונים כפי שהם- לרבות מספר הנייד שלו, כתובת וכל פרט אחר שדרוש לפי דעתו לביצוע ההזמנה ולהשלמתה כנדרש. מחדל של המזמין בהקשר זה יהיה באחריותו בלבד וכל עניין מעין זה יתוקשר ישירות מול המוכרים ונותני השירותים ולאתר לא יהיה כל עניין בהקשר זה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות- אם בחלקיות ואם באופן מלא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, ככל שתמצא לנכון שהדבר דרוש, מתבקש ונראה לה צודק.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית להפסיק חברותו של משתמש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים- לחילופין ו/ או במצטבר על פי שיקול דעתה הבלעדי:

  • ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין לרבות בניגוד להוראות תקנון ותנאי השימוש- בין אם של האתר ובין אם של המוכרים/ נותני השירותים.
  • מכירת מוצרים/ שירותים במחיר גבוה מהמחיר שמשווק באתר ושאליו התחייב המוכר.
  • הפרת תנאי מתנאי תקנון זה ו/ או כל תנאי שיראה לחברה רלוונטי בנסיבות העניין.
  • מסירת פרטים שגויים – בין אם מסר פרטים של אדם אחר בלא הסכמתו ובין אם מסר פרטים כוזבים- בין בידיעה ובין שלא בידיעה, בין בזדון ובין בשגגה- על מנת להטעות.
  • ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהמוכרים ו/או בצד ג’ כלשהו והכל בהתאם לשיקול דעת הנהלת האתר כפי שתמצא לנכון ומבלי חובת נימוק.
  • כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהיבין אם המשתמש עשה זאת במזיד ובין אם בשוגג.

הגבלת אחריות, הצהרות ואחריות המשתמשים:

האתר אינו צד לכל עסקה ו/או התקשרות עם ספקים ו/או צדדים שלישיים אחרים מכל מן וסוג שהוא באמצעות האתר ו/או כפועל יוצא של השימוש באתר (בין באופן ישיר ובין באופן עקיף) וזאת נעשית באופן ישיר, עצמאי ונפרד באחריותם הבלעדית. האתר לא יישא בשום אחריות מכל מן וסוג שהוא בקשר לכל הפסד, אבדן, הפרת זכויות, הוצאה או נזק מכל סוג, שיגרם למי מהמשתמשים ו/או לארגון ו/או לכל צד שלישי אחר (בין באופן ישיר ובין באופן עקיף) כתוצאה מהשימוש באתר ו/או עסקה ו/או התקשרות שנוצרה בעקבות השימוש באתר והמשתמש מצהיר, מאשר ומתחייב כי בחירה ליצור התקשרות ו/או לבצע עסקה נעשתה על פי בחירתו מרצונו החופשי לאחר ששקל בחן, העריך, טיב ההתקשרות על כל היבטיה, תוצאותיה, השלכותיה ועל כל המשתמע ממנה. והמשתמש ו/או הארגון מסתלקים בזאת באופן מלא ומפורש ופוטרים את האתר מכל אחריות ומפני כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או אחריות מכל סוג ומין שהוא הקשור לכך (לרבות אך לא רק בקשר עם כל מצג שווא ו/או פעולה ו/או התנהגות ו/או מעשה ו/או מחדל ו/או רשלנות ו/או הפרת התחייבות וכיוב’).

האתר לא יישא בשום אחריות (בין נזיקית ובין חוזית או אחרת) מכל מן וסוג שהוא בקשר לכל הפסד, אבדן, הפרת זכויות, הוצאה, עלות חבות או נזק מכל סוג (לרבות נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, מקרי או כל נזק מסוג אחר בין מדובר בנזק צפוי ובין אם מדובר בנזק בלתי צפוי) בקשר עם האתר  ו/או שיגרם למי מהמשתמשים ו/או לארגון ו/או מי מטעמם ו/או לכל צד שלישי אחר (בין באופן ישיר ובין באופן עקיף) הקשורים, או נובעים, (בין במישרין ובין  בעקיפין) עם האתר ו/או כתוצאה מהשימוש באתר ו/או הסתמכות על האתר (על כל התוכן והמידע הכולל בו) ו/או התקשרות ו/או רכישה שנוצרה בעקבות השימוש באתר (בין באופן ישיר ובין באופן עקיף) בין המשתמש ו/או הארגון לבין ספק/מוכר ו/או כל צד שלישי אחר ו/או כתוצאה מאי יכולת לעשות באתר שימוש ו/או מניעה ו/או חסימה ו/או הקפאה ו/או ביטול השימוש באתר (בין באופן קבוע ובין באופן זמני).

המשתמש ו/או הארגון מסתלקים בזאת באופן מלא ומפורש ופוטרים את האתר מכל אחריות ומפני כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה. השימוש באתר ובכל תוכן או שירות הכלול ו/או הנגזר ממנו הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש והמשתמש ו/או הארגון מסתלקים בזאת באופן מלא ומפורש ופוטר את האתר מכל אחריות ומפני כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מכל מן וסוג שהוא.

האתר אינו אחראי לכל נזק מכל מן וסוג שהוא (בין באופן ישיר ובין באופן עקיף) שיגרם למשתמש ו/או לארגון ו/או לכל צד שלישי אחר כתוצאה מהמידע ו/או התכנים באתר (לרבות אך לא רק בגין תכנים ו/או תמונות שבאתר ו/או בשל אובדן מידע בשל שימוש בשירות הודעות/מסרים ו/או כתוצאה מהפרת משתמש ו/או הפרתו של ספק/מוכר ו/או כל צד שלישי כלשהו זכויות כלשהן של צד שלישי כתוצאה ו/או בקשר עם השימוש באתר).

מבלי לפגוע בכלליות האמור מובהר בזאת כי האתר אינו אחראי למהימנותם, אמינותם, דיוקים או אי דיוקים שיתגלו- ככל ויתגלו- במידע התכנים המוצגים באתר שסופקו ו/או הוזנו על ידי ספקים/מוכרים ו/או צדדים שלישים. התכנים והמידע המוצגים באתר מיועדים למתן מידע כללי בלבד אין בהם כדי להוות חוות דעת ו/או המלצה ו/או ייעוץ מקצועי ו/ או אחר.

רכישת המוצרים ו/או השירותים שבאתר אינה מהווה תחליף לקבלת שירותי יעוץ מקצועי מכל סוג שהוא. בכל בעיה או שאלה יש להתייעץ מראש עם בעל מקצוע מתאים- בהתאם לשיקול דעת המשתמש ובאחריותו הבלעדית- וזאת על מנת לקבל ייעוץ מכל סוג המותאם למשתמש/ת. באשר לרכישות משתמשים כשלוח של הארגון- ככל ומנהלות הרווחה/עובדי החברה ימליצו במערכת על ספקים ושירותים, לחברה לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.

האתר אינו (ואינו יכול) בודק ו/או מנטר ו/או מוודא את מידע ו/או תוכן המועלה לאתר ובכלל זה אינו מוודא ו/או בודק ו/או יכול לדעת האם תוכן ו/או מידע המועלה לאתר עשוי או מהווה פגיעה בצדדים שלישיים ולא יכול לוודא ואינו אחראי לכל המידע ו/או תוכן המועלה לפרסום על ידי מי מהמשתמשים ו/או הארגון ו/או ספקים/מוכרים ו/או כל צד שלישי אחר (לרבות אך לא רק מידע ו/או לתמונות ו/או תכנים ו/או טקסטים ו/או קישורים לאתר אינטרנט) ו/או פרסומים באתר.

לפיכך, המשתמשים מצהירים, מסכימים ומאשרים כי הינם  נושאים באחריות מלאה ובלעדית לכל מידע ו/או תוכן שנמסר על ידם ו/או הועלה על ידם  לאתר ו/או הוזן על ידם בפרופיל המשתמש (לרבות אך לא רק, כל תוכן ו/או תמונה ו/או הודעה ו/או כל סוג אחר של תוכן ו/או מידע מכל מן וסוג שהוא) ו/או לכל שימוש שיעשו בכל מידע ו/או תוכן (לרבות קישורים ו/או הפניה לאתרי אינטרנט שונים) המופיע באתר  ולכל השלכה ו/או תוצאה הנובעת ממסירה ו/או שימוש כאמור על כל המשתמע מכך.

האתר לא יישא בכל אחריות בקשר עם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או פגיעה ו/או מחלוקת ו/או נזק מכל מן וסוג שהוא ו/או אובדן ו/או הפסד וכיוב’ הנובעים (בין באופן ישיר ובין באופן עקיף) מהרישום ו/או שימוש של מי מהמשתמשים ו/או מי מטעמם ו/או הארגון ו/או כל צד שלישי אחר באתר ו/או כתוצאה ממידע ו/או מתכנים שהועלו ומופיעים באתר ו/או כל הסתמכות של משתמש ו/או ארגון ו/או  צד שלישי כלשהו, על כל תוכן, מידע, פרסום, שירות, מוצר, דעה, המלצה, עמדה המופיעה ו/או מפורסמת באתר ו/או שבאתר קיים קישור אליהם. כל שימוש ו/או הסתמכות כאמור הינו באחריות הבלעדית של המשתמש ועל פי שיקול דעתו ואין בהם משום הצעה, המלצה, חוות דעת, עידוד, הסכמה, מתן חסות וכיוב’ של האתר. והמשתמש ו/או הארגון מסתלקים בזאת באופן מלא ומפורש ופוטרים את האתר מכל אחריות ו/או מפני כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מכל מן וסוג שהוא.

האתר אינו אחראי למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם של המידע התכנים הנמסרים על ידי משתמשים ו/או ספקים ו/או מוכרים ו/או על ידי כל צד שלישי אחר  ולא יישא בשום אחריות מכל מן וסוג שהוא בקשר לכל הפסד, אבדן, הפרת זכויות, הוצאה או נזק מכל סוג, שיגרם למי מהמשתמשים ו/או לארגון ו/או כל צד שלישי אחר (בין באופן ישיר ובין באופן עקיף) כתוצאה מהשימוש באתר המשתמש ו/או הארגון מסתלקים בזאת באופן מלא ומפורש ופוטר את האתר מכל אחריות ו/או מפני כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מכל מן וסוג שהוא.

יובהר כי ייתכן ובמידע ו/או בתוכן האתר יהיו שגיאות, אי דיוקים, שיבושים ו/או יוותרו מידע ו/או תכנים שאינם מעודכנים ונכונים למועד פרסומם, ואין האתר נושא בכל אחריות לכך ועל המשתמש לבחון היטב ולא להסתמך על תכנים ו/או מידע באתר אותם היא מוצאת מהותיים.

האתר לא נושא ולא יישא בכל האחריות: לחוקיותם, אמינותם, מהימנותם, דיוקם, שלמותם ואמינותם של המידע והתכנים באתר (בכלל זה כל תמונה, מידע, מודעה, הודעה או תוכן ואחר כלשהו שתמסור ו/או תפרסם באתר) ו/או להתנהלות משתמשי האתר ו/או הארגון ו/או הספקים ו/או מוכרים ו/או כל צד שלישי אחר. לאתר אין ולא תהיה כל אחריות למידע, תכנים, תמונות, סרטונים שיימסרו ו/או יועלו על ידי מי משתמשי האתר ו/או הארגון ו/או הספקים ו/או מוכרים ו/או כל צד שלישי אחר. המשתמש ו/או הארגון מסתלקים בזאת באופן מלא ומפורש ופוטרים את האתר מכל אחריות ו/או מפני כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מכל מן וסוג שהוא  לרבות אך לא רק בגין כל נזק שיכול וייגרם בשל התקשרות ו/או עסקה שיתרחשו באמצעות השימוש באתר ו/או כפועל יוצא ממנו (בין באופן ישיר ובין באופן עקיף) או בשל חשיפה לתוכן באתר לרבות בגין תוכן לא ראוי / הולם /פוגע/מעליב.

האתר אינו אחראי על הפרה של זכויות יוצרים של צדדים שלישים כלשהם ו/או לפגיעה בהם על ידי מי ממשתמשי האתר ו/או הארגון ו/או ספקים/מוכרים ו/או מי מטעמם ו/או כל צד שלשי אחר בכל אופן או צורה שהיא (לרבות סימני מסחר וסודות מסחריים).

יודגש, כי העלאת תוכן ו/או מידע מהווה הצהרה משפטית מחייבת של המשתמש והארגון  כי המשתמש הינו בעל מלוא הזכויות במידע ו/או בתוכן ובכלל זה הינו הבעלים של זכויות היוצרים והזכויות המוסריות וכי אין בהעלאתם משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 ו/או חוק זכויות יוצרים התשס”ח-2007 ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ”ה- 1965 ו/או כל חוק אחר ו/או שהינה בעלת הרשאה כדין מבעל הזכויות לשימוש בו על ידי המשתמש (לרבות אך לא רק פרסום) ומתן זכויות שימוש בהם על ידי האתר כמפורט בהסכם זה ומדיניות הפרטיות דנן ואינו מפר זכויות יוצרים, אינו מהווה לשון הרע, אינו פוגעני וכיו”ב.

מבלי לפגוע בכלליות האמור, המשתמש מצהיר מאשר ומתחייב כי במקרה של העלאת תמונה ו/או סרטון המשתמש מורשה כדין ומותר לו כדין לעשות זאת וכי קיבל הסכמה מפורשת כדין ומאת כל מי אשר מופיע בהם להשתמש בהם או להעלותם לאתר (לרבות אך לא רק שימוש בדמותו, זהותו, צילום) במקרה של קטין – את הסכמת הורי הקטין ו/או נציגו החוקי) לרבות מתן רישיון עולמי, ללא הגבלה וללא תשלום לשימוש בהם כאמור בהוראות פרק קנין רוחני להלן.

היה ויתברר כי  האתר מכיל תוכן המפר זכויות יוצרים, מהווה לשון הרע, פוגעני וכיו”ב, האתר רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי להסיר באופן מידי את התוכן ו/או התמונה והאתר לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק מכל מן וסוג שהוא שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות יוצרים. והנך מתחייב לשפות ולפצות את האתר  בגין כל נזק מכל מן וסוג שהוא שייגרם לאתר כפועל יוצא מכך כאמור בהוראות פרק שיפוי שלהלן.

תשומת הלב כי המשתמש/ת נושאים באחריות מלאה לכל פעולה המתבצעת באמצעות שם המשתמש והסיסמה האישית שלו לרבות במקרה של שימוש לרעה על ידי צד שלישי אחר. לפיכך אנו ממליצים לשמור בסודיות מלאה את שם המשתמש והסיסמה ולא למסור פרטים אלה לכל צד שלישי אחר.

האתר רשאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו (כולם או חלקם), כולל היקפם וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או מי מטעמו בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם. יובהר כי ייתכנו שינויים בשימוש באתר באמצעות אתר מותאם למכשירי טאבלט ו/או טלפון נייד לבין שימוש באתר באמצעות מחשב.

השימוש באתר ניתן ללא כל מצג ו/או התחייבות והינו כמות שהם ובכפוף לזמינות, לרבות מידע ותכנים באתר ולא ניתן להתאימו לצרכיו של כל אדם ואדם והאתר אינו נותן כל מצג ו/או התחייבויות ו/או הבטחה למשתמש ו/או לארגון ו/או לכל צד שלישי אחר כי שירותי האתר יהיו לשביעות רצונם. ואין ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מן וסוג שהוא כלפי האתר לרבות אך לא רק בקשר עם הסתמכות על האתר על כל חלקיו ומרכיביו לרבות מידע ו/או תוכן וכל המוצג בו (לרבות אך לא רק המוצרים, התוכן והמידע הכלול באתר, מאפייניו, מגבלותיו, התאמתו, פעילותו תקינותנו וכיוב’). האתר אינו אחראי ואינו נותן כל מצג או התחייבות כי לא תהיינה שגיאות בביצועים באתר (לרבות אבטחת פרטיות המידע של המשתמשים וכי אלה יפעלו ללא הפרעה, כי תקלות בהם יתוקנו, וכי הם יהיו ללא, באגים, וירוסים, בעיית חומרה, תוכנות עוינות ו/או זדוניות שאף עשויות לגרום נזק למשתמש באתר וכיוצא באלה ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שיימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש באתר ו/או לאיכות או מהירות השימוש באתר ו/או כי הנתונים יהיו מאובטחים ושמורים חרף מאמציו. האתר לא יישא באחריות לכל נזק ו/או הפסד העשוי להתרחש בשל נסיבות שאינן בשליטתו, לרבות שיבוש או תקלה טכנית (לרבות בעיות בתוכנה או בקוד האתר) ו/או לאובדן מידע שיישמר באתר, וכן, לשום נזק שיכול להיגרם מהפסקת הפעלת האתר (בין באופן זמני ובין באופן קבוע).

האתר לא יישא בכל אחריות לכל נזק מכל מן וסוג שהוא (ישיר או עקיף) מיוחד או תוצאתי שייגרם למשתמש ו/או לארגון  ו/או לכל צד שלישי אחר בקשר כל תוכן ו/או מידע המצוי באתר ו/או שנשלח באמצעות האתר (לרבות בשל משלוח מידע (כולל מידע אישי, רגיש, חסוי וכיוב’) של משתמש ו/או הארגון) שהגישה אליהם מתאפשרת באמצעות האתר (לרבות של צדדים שלישיים) ו/או עם השימוש ו/או רכישת שירותים ו/או מוצרים באמצעות האתר, לרבות הפסד נזק ו/או הוצאה (ישירים או עקיפים), תוצאתיים או מיוחדים ו/או מניעת רווח שיגרמו למשתמש ו/או לארגון ו/או כל צד שלישי אחר (לרבות אך לא רק ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, עובדי הארגון ו/או לקוחותיו ו/או כל מי אשר הארגון ו/או מי מטעמו ימסור ו/או יעביר ו/או אליו את המוצר בין לשימושו הפרטי ובין לכל שימוש אחר) מכל סיבה שהיא.

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בידיו אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלה נועדו לנוחות המשתמש בלבד. אין לאתר שליטה על אתרי אינטרנט אלה, ואין הוא נושא באחריות לתכנים המופיעים או שאינם מופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר משום אישור לחומר המופיע בהם, והם אינם מעידים על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים. החברה לא תישא בשום אחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא למידע ו/או לשירותים המצויים באתרים אלו. האתר ותכנים או שירותים שהגישה אליהם היא באמצעות האתר מוצעים למשתמש כמות שהם (“AS IS”) בלא כל התחייבות, אחריות או מצג כלשהו מצד האתר בדבר מידת ההתאמה, האמינות, האיכות, העדכון, מידת הדיוק של כל הכלול בו ואפשרויות השימוש בו.

האתר עשוי לכלול פרסומות ו/או מידע ו/או תוכן ו/או קישורים אלקטרונים של צדדים שלישיים. לאתר אין כל שליטה ו/או פיקוח עליהם והאתר אינו נותן כל חוות דעת ואינו מעודד ו/או ממליץ ו/או מאשר ו/או תומך ו/או בודק כל מידע ו/או תוכן ו/או שלמות ו/או אמיתות ו/או נכונות ו/או דיוק ו/או עדכניות של כל מוצר ו/או שירות ו/או קישור חיצוני (ו/או כל אתר אינטרנט ו/או מקור מידע ו/או מקור אחר ברשת האינטרנט שהקישור החיצוני מפנה אליו) ו/או כל מידע ו/או תוכן של צדדים שלישיים שבאתר גישה אליהם (בין באופן ישיר ובין באופן עקיף לרבות אך לא רק קישורים אלקטרונים) (להלן: “תכני הצד השלישי”). יובהר בזאת כי תכני הצד השלישי (לרבות אך לא רק הנתונים, פרטי התקשרות, טיב השירות, מהימנותו, תקינותו, וכיוב’) ותכני המוכרים אינם  באחריות האתר. והאתר לא יישא בכל אחריות לכל שימוש ו/או הסתמכות של המשתמש עליהם ואינו צד לכל התקשרות של מי מהמשתמשים עם מי מהמפרסמים באתר ו/או כל צד שלישי אחר ובכלל זה אינו אחראי ולא יישא בכל אחריות מכל מן וסוג שהוא לרבות אך לא רק נזק כספי, גופני או נפשי שעשוי להיגרם למי מהמשתמשים כתוצאה מהסתמכות ו/או מרכישה ו/או השימוש באחד ו/או יותר מתכני הצד השלישי ו/או מהשירותים ו/או המוצרים אשר יפורסמו באתר של אותם צדדים שלישיים. מבלי לפגוע באמור, האתר רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי להסיר ו/או למנוע פרסומות ו/או מידע ו/או תוכן ו/או קישורים אלקטרונים של צדדים שלישיים באתר.

למען הסר ספק מובהר בזאת ביחס לקישורים חיצוניים כי האתר אינו נושא בכל אחריות מכל מן וסוג שהוא לכל נזק (בין באופן ישיר ובין באופן עקיף) שייגרם למי מהמשתמשים ו/או מי מטעמם ו/או כל צד שלישי אחר כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע ו/או התכנים המופיעים המתפרסמים על ידי צדדים שלישיים באתר ו/או המופיעים ברשת האינטרנט שהגישה אליהם הייתה מתוך קישורים אלקטרונים המופיעים באתר.

האתר לא יישא בכל אחריות בקשר למעשים ו/או מחדלים ו/או כשלים של צדדים שלישיים לרבות אך לא רק, חברות אשראי, ספקיות תקשורת ו/או מערכות מחשב ו/או  כל צד שלישי אחר ו/או לנזק ו/או לפגיעה ו/או לאובדן של מידע ו/או תוכן כלשהו שהועבר ו/או נשלח ו/או הועלה לאתר ו/או לכל פגיעה או נזק למכשיר המשתמש, או לכל מכשיר קשור כתוצאה משימושו באתר (בין במישרין ובין בעקיפין).

האתר אינו נושא בכל אחריות או חבות למעט כאמור בהוראות הדין שאין להתנות עליהן ואחריות האתר מוגבלת במידה המרבית המותרת על פי הוראות כל דין.

בהוראות שיפורטו להלן אין כדי לגרוע מאחריות המוכרים על אספקת המוצרים/ השירותים ועל המזמין/המשתמש חלה החובה לברר מול המוכרים עניין זה בטרם ירכוש ממנו. ידוע ללקוחות, לספקים/מוכרים ולכל משתמשי האתר כי האתר, הנהלת האתר, החברה, כולם יחד ו/ או כל אחד לחוד אינם אחראים בשום צורה ואופן, בין במפורש ובין במשתמע, בין במישרין ובין בעקיפין על טיב המוצרים ו/ או על טיב השירות ו/או טיב הקורסים ו/ התנהלות הספקים/המוכרים ו/ או חברות המשלוחים בין אם הם קשורים אחד בשני ובין אם לאו.

בהקשר זה, מובהר בזאת כי אין ולא תהיה כל טענה לאתר/ להנהלת האתר/ לחברה בהקשר זה ו/ או בקשר למוצג באתר גם אם לא היה לשביעות רצונו של הלקוח. בהקשר זה, מובהר למשתמשים כי מאחר וחלק מהמוצרים הינם מעשי ידי אדם יתכן פער בין המוצג בצורתו ובאופיו, בצבעיו ובמהותו לבין המוצר בפועל ולמשתמשים לא תהיה כל טענה בקשר לכך. עוד ידוע מובהר ומוסכם כי גם במקרה של חוסר שביעות רצון הלקוח/ המשתמש לא יהיה זכאי להחזר כספי בגין כך.

ידוע ומובהר למשתמשים כי באחריותם של נותני השירותים/המוכרים להגדיר את תנאי ההתקשרות, אופן התשלום, גובה התמורה, תנאי הביטול ובכלל אלה גם טיב ואופי השירות במסגרת הסכמה שתיערך בין הצדדים ובמנותק מהשירות הניתן במסגרת האתר. בהקשר זה, אין ולא תהיה למשתמשים כל טענה כלפי הנהלת האתר שעה שידוע ומובהר כי אין זה באחריותה/ בשליטתה/ בידיעתה והיא מהווה פלטפורמה להצגת המוצרים במסגרת האתר ולא חבה בכל אחריות מעבר לאמור. תנאי זה הינו תנאי יסודי ומהותי ועל המשתמשים לקרוא היטב את הנקבע בתקנון זה ובכל שאלה שלא נמצא עליה תשובה לשביעות רצון המשתמשים מוזמנים לפנות להנהלת האתר בכתובת המייל: info@beartly.com לצורך בקשות להבהרה שכן אחרת, חזקה על המשתמשים שקראו היטב את התקנון טרם הרכישה באמצעות האתר, האמור מקובל עליהם והם מסירים בכך כל אחריות מהחברה/ מהנהלת האתר/ מהאתר בקשר לאמור.

עוד ידוע למשתמשים כי, החברה רשאית להוסיף או לגרוע מהכתוב בתקנון זה מעת לעת וכפי ראות עיניה. עם האישור כאמור על ידי המשתמשים, מתחייבים להיכנס לתקנון מעת לעת על מנת להתעדכן באמור בו וחזקה עליהם כי כך יעשו.

מבלי לגרוע מהאמור, ידוע ומובהר כי בהתאם לסיכום שבין המוכרים ונותני השירותים לבין המשתמשים תחול חובה מקצועית על המוכרים ועל נותני השירותים בלבד לרבות אחריות לעניין פגם במוצר, ליקוי במוצר, שירות שלא על פי ציפיות הלקוח, במקרים של חוסר מקצועיות נטען על ידי המשתמשים וכל עניין שיש בו כדי לעורר מחלוקת בדבר השירות/ התמורה בין המשתמשים לבין המוכרים.

עוד מובהר, כי חלה חובה על המוכרים ועל נותני השירותים להחזיק באישורים כדין לצורך ניהול עסקם, לרבות תעודת כשרות ככל והדבר הוצהר על ידם בעת המכירה מול המזמין, ובהקשר זה הנהלת האתר (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים, ככל ויהיו כאלה, שיגרמו לכל אדם בין אם השתמש באתר ובין אם לאו. הנהלת האתר לא מקיימת בדיקה בעניינים אלה, לא מבקרת את המוכרים ולא עורכת כל מדגם/ ביקורת בנושא. מדובר באחריות אישית של המוכרים ועליהם לקיים אותה. חזקה עליהם שכך עושים וכך ימשיכו לעשות על מנת שיוכלו להמשיך ולהיחשף באתר לצורך מכירת המוצרים/ השירותים הרלוונטיים.

חל איסור מוחלט לעשות שימוש באתר לצורך שיווק, הפצה, קידום, פרסום ו/או או כל פעולה אחרת בין למטרות רווח ובין שלא למטרות רווח מכל סוג שהוא. מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, בכלל זה חל איסור מוחלט על שימוש באתר על פרסום תכנים בדבר התארגנויות והתקהלויות כאלה ואחרות וכן כל שימוש אסור בכלל בתנאי שימוש אלה (בין באופן פרטי ובין באמצעות עוסק מורשה ו/או חברה ו/או כל תאגיד אחר מטעמה).

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש באתר לא יהיה רשאי לעשות שימוש באתר, בין היתר, בדרכים ולשם השגת המטרות הבאות: לצורך הפצה, שיווק או פרסום שלו ו/או של צד ג’ אחר, ללא אישור החברה מראש ובכתב, וכן לשם הפרעה לשימושם של אחרים, או לחברה באתר ו/או בכל דרך שיש בה כדי להוות הפרה (או ניסיון להפרה) של זכות יוצרים, או כל זכות אחרת של צד שלישי, או של החברה; בדרך הנוגדת הוראת כל דין, רשות מוסמכת או צו שיפוטי; להציב קישורים לאתר בלא קבלת רשות מראש ובכתב מהחברה; לעשות כל שימוש באתר שיש בו כדי לפגוע, לבזות ו/או להשמיץ אחרים, או לפגוע בשמם הטוב; לעשות כל הזמנה, שפרטיה אינם נכונים באופן מלא או חלקי; לעשות כל שימוש באתר באופן שיש בו להתערב, או ניסיון להתערב, באופן כלשהו בתכני האתר, במרכיביו, או בכל חלק ממנו; לעשות או לנסות לעשות כל שימוש בלתי מורשה באתר; או לערוך שינויים ו/או התאמות באתר ובתכניו או לנסות לעשות כן.

ידוע לקורא ולמאשר תקנון זה כי הנהלת האתר אינה מפקחת על המידע המוצג באתר ועל נכונותו, אינה מפקחת על טיב השירות/ המוצרים שנמכרים באתר ואינה קשורה בכל קשר שאינו עיסקי שטחי (התקשרות באתר זה לצרכים המוגדרים ברישא התקנון)  עם המוכרים. כמו כן, אין זה מתפקידה של החברה לערוך סינון כלשהו של המוכרים או של נותני השירותים ו/ או של המשתמשים ו/ או המזמינים למעט מהסיבות שיפורטו בהקשר זה בתקנון. הנהלת האתר לא מבקרת את המוצרים ואינה מעידה על איכותם, טיבם ושירותם של נותני השירותים מניסיון. ההיפך- אין לחברה כל ניסיון בקבלת השירותים כאמור והיא מהווה רק אמצעי לחשיפה עבורם.

הנהלת האתר נוקטת במשנה זהירות כמקובל בכל הקשור לסודיות המידע ולפרטיות המשתמשים אך ידוע כי  ייתכן ומקרים שאינם בשליטת האתר/ הנהלת החברה לרבות כח עליון ובכך לא תהיה אחראית החברה לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, אם יגרם, בין במישרין ובין בעקיפין.

הנהלת האתר לא תישא באחריות במידה והמוכרים יפרו זכויות יוצרים/ סודיות/ פרטיות של מי מהמשתמשים ובמקרה זה תחול על המוכרים אחריות בלעדית לנזק שייגרם אם ייגרם כתוצאה מפעולתה זו. הנהלת האתר סיכמה מול המוכרים כי חל עליהם איסור מוחלט לעשות כן.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יובהר כי במקרה בו עסקנין במוצר מסוג אירוע, אין ולא תקום לחברה כל אחריות בשום צורה ואופן בקשר עם האירוע לרבות אך לא רק טיב הארוע, תוכנו של האירוע, מיקום האירוע, הפרעות במהלך ו/או בקשר עם האירוע, לשעת תחילת האירוע ושעת סיומו של האירוע ו/או גם כל דבר אחר בקשר עם האירוע.

שיפוי :

המשתמש מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את האתר ו/או מי מטעמו (לרבות אך לא רק, בעלי המניות, הדירקטורים, המנהלים, העובדים בהתאמה, נושאי המשרה, הסוכנים, הספקים, הקבלנים, לקוחות) באופן מידי ומייד עם דרישתו הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום, הוצאה, קנס, ריביות, פיצויים, הסדרים, התחייבויות (כולל שכ”ט עורכי דין והוצאות משפט)  הנובעים או קשורים (במישרין או בעקיפין) לכל טענה, תביעה, תביעה, דרישה או הליך שנערך או הוגש נגדם, או בגלל כל חקירה או הסדר, הנובעים או קשורים (בין באופן ישיר ובין באופן עקיף) , בין אם התרחשו עד כה או להלן שייגרמו להם בשל הפרת התחייבויות המשתמש כלפי האתר ובכלל זה הפרת המשתמש את תנאי שימוש אלה ו/או הקשורה לפעילות המשתמש באתר מכל מן וסוג שהוא  (בין באופן ישיר ובין באופן עקיף) לרבות אך לא רק בקשר לכל התקשרות ו/או עסקה עם משתמשים אחרים ו / או הארגון דרך האתר וכן ישפה המשתמש את האתר ו/או מי מטעמו בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה שתופנה כלפי האתר על ידי הארגון ו/או כל צד שלישי אחר הקשורה לפעילות המשתמש באתר ו/או באמצעותו מכל מן וסוג שהוא  (בין באופן ישיר ובין באופן עקיף) לרבות אך לא רק  כתוצאה מפרטים, מידע תוכן או קבצים, קישורים שמסרה המשתמש לפרסום באתר. המשתמש מתחייב בזאת באופן מפורש ומלא ולשפות את האתר על פי דרישתו הראשונה ומלא ומוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בהקשר זה על כל המשתמע מכך.

מבלי לפגוע באמור לעיל, המשתמש ישפה את האתר ו/או מי מטעמו ונגד כל טענה ו/או דרישה ו / או תביעה ו/או פעולה ו / או הליך מכל סוג שהוא כנגד האתר ו/או הפסד שנגרם לאתר על ידי הארגון  ו/או כל צד שלישי אחר הקשור בפעילות המשתמש באתר ו/או כל שימוש שהוא באתר (בין אם באופן ישיר ובין בעקיפין), לרבות אך לא רק לפרטים, מידע על תוכן או קבצים (כולל תמונות או סרטונים) או קישורים שסופקו ו/או הועלו על ידי המשתמש לאתר.

המשתמש מתחייב בזאת במפורש ומלא לשפות את האתר באופן מיידי לפי דרישתו הראשונה ומוותר על כל טענה ו / או דרישה ו / או תביעה ו / או פעולה ו / או הליך מכל מן סוג שהוא כלפי האתר בהקשר זה, על כל המשתמע מכך.

 

מדיניות ביטול רכישת מוצרים/ שירותים מהמוכרים, מדיניות החזרה ותשלום דמי ביטול:

תנאי ביטול רכישת המוצרים מול המוכרים יהיו בהתאם להסכמות שבין הצדדים ובהתאם להוראות כל דין. בהקשר זה, יובהר כי אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן:”חוק הגנת הצרכן“) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 (להלן: “התקנות”), לרבות תנאי ביטול לרכישת שירותים/ מוצרים, ביטול זכות הביטול, תשלום דמי ביטול והכל בהתאם להוראות כל דין ולהסכמות שבין הצדדים.

החברה התקשרה בהסכם עם המוכרים ולפיו המוכרים התחייבו לספק שירות ברמה טובה ומקצועית, איכותית ושירותית, לרבות טיב ואיכות המוצרים/ השירותים שינתנו על ידם. להדגיש כי האמור נעשה לפנים משורת הדין ומובהר בזאת כי אין לחברה כל אחריות בקשר לכך. עוד מובהר כי המוכרים התחייבו כלפי החברה לנהוג באדיבות, בנימוס ובהוגנות כלפי המשתמשים שעה שמדובר במוניטין של האתר וברצון הצדדים לשמור על המוניטין הקיים ולהגדיל את מאגר הלקוחות המרוצים באתר.

אין באמור על מנת להוות את התמונה הכוללת והמלאה/ להוות יעוץ משפטי פרטני לעניין מדיניות ביטולים ותנאי ביטול ומשכך המשתמשים מופנים להוראות החוק שצויינו לעיל לצורך בחינת מכלול התנאים הדרושים. יודגש, אין האמור בתקנון זה משום סיבה לפטור את המשתמש מעיון בהוראות החוק וקבלת יעוץ משפטי ככל שימצא לנכון לעשות כן.

צרכן רשאי לבטל הסכם ובלבד שביטול הסכם לרכישת טובין מסוג: ריהוט, ציוד לבית ולגן למעט כלי אוכל לא ארוזים, מכשיר חשמלי ומכשיר אלקטרוני, טובין באריזתו המקורית ובלבד שהאריזה לא נפתחה על ידי הצרכן, טובין שהזמין הצרכן וטרם סופק לו, מטהר מים ומתקן למים מינרליים, ביגוד והנעלה- יהיה בתנאי שהצרכן יחזירם לעוסק והטובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש בידי הצרכן הרוכש; החזרת הטובין באריזה המקורית תהווה ראיה מספקת לאי-עשיית שימוש בהם.

לרכישת טובין או סוגי טובין כאמור בפרטים 1 עד 6 ו-23 לתוספת לתקנות – בתוך 14 ימים מיום שקיבל את הטובין; לגבי פרטים 1 עד 3, 6 ו-23 לתוספת, פתיחת האריזה המקורית כשלעצמה לא תיחשב שימוש או פגימה בטובין, אלא אם כן יוכח אחרת; חיבור הטובין לחשמל, גז או מים ייחשב לעניין זה שימוש בטובין;

לרכישת טובין או סוגי טובין כאמור בפרט 7 לתוספת – מיום הרכישה ועד תום שני ימים שלאחריו שאינם ימי מנוחה ובלבד שתווית המחיר על הטובין, אם ישנה, לא הוסרה;

לרכישת שירות כאמור בפרט 8 ו-9 לתוספת – בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות;

לרכישת שירות כאמור בפרטים 10 עד 19 לתוספת – בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך בכתב כאמור בסעיף 13ג(ג) לחוק, לפי המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא ואף אם העסקה היא לתקופה קצובה;

לרכישת טובין ושירותים כאמור בפרט 20 לתוספת – לרכישת טובין, בתוך 14 ימים מיום שקיבל את הטובין ולרכישת שירות, בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך בכתב כאמור בסעיף 13ג(ג) לחוק, לפי המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא ואף אם העסקה היא לתקופה קצובה, ואולם בעסקה שאינה עסקה מתמשכת כהגדרתה בסעיף 13ג לחוק, בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ועד יומיים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת השירות;

לרכישת טובין כאמור בפרט 21 – בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שטרם נרשם על שם הצרכן על פי פקודת התעבורה [נוסח חדש] (להלן – פקודת התעבורה);

לרכישת טובין כאמור בפרט 22 – מיום הרכישה ועד תום יומיים שלאחריו שאינם ימי מנוחה.

החזרת התמורה- ביטל הצרכן את הסכם הרכישה, כאמור בתקנה 2,ישיב העוסק לצרכן, בניכוי דמי הביטול כאמור בתקנה 5 ובכפוף לתקנות משנה (ב) עד (ה), את מלוא התמורה ששילם או יבטל את חיובו, ובלבד שהצרכן הציג חשבונית או סרט קופה או פתק החלפה המעידים על עצם ביצוע העסקה עם העוסק או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.

אופן החזרת התמורה- החזרת התמורה, כאמור בתקנה 3, תהיה במועד ביטול העסקה, ככל שניתן או במועד הקרוב ביותר לכך ולא מאוחר משבעה ימי עסקים ותיעשה באותו אופן שנעשה בו התשלום; היה התשלום במזומן החזרת התמורה תהיה במזומן או בשיק מזומן; היה התשלום בשיק – אם נפרע השיק, החזרת התמורה תהיה במזומן או בשיק מזומן בתוך חמישה ימי עסקים, ואם לא נפרע, החזרת התמורה כאמור תהיה בתוך חמישה ימים מהמועד שנפרע; היה התשלום בכרטיס אשראי, יבטל העוסק את החיוב ואם זוכה חשבונו של העוסק ישיב העוסק לצרכן את הסכום שזוכה בו במזומן או בשיק מזומן או יודיע לחברת כרטיסי האשראי של הצרכן על ביטול העסקה וחברת כרטיסי האשראי תזכה את כרטיס האשראי של הצרכן מיידית בסכום החיוב ובלבד שהיה באפשרותה של חברת כרטיסי האשראי להיפרע מהעוסק בשל העסקה שבוטלה; ואולם לא היה ניתן לזכות את כרטיס האשראי של הצרכן כאמור, ישיב העוסק לצרכן את התמורה במזומן או בשיק מזומן.

דמי ביטול- ביטל הצרכן את הסכם הרכישה, כאמור בתקנה 2, רשאי העוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם. נעשתה העסקה בכרטיס אשראי והוכיח העוסק לצרכן כי חברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשר העוסק לביצוע סליקת כרטיסי אשראי, גבו ממנו תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאי העוסק לחייב את הצרכן גם בתשלום שנגבה ממנו.

הגבלת זכות הביטול- זכות הביטול כאמור בתקנות אלה לא תחול לגבי ריהוט שהורכב בבית הצרכן, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות, טובין שעל פי דין אין להחזירם מוצרי מזון, תרופות ותוספי תזונה, טובין פסידים, מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ”ה- 1995, טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית, הלבשה תחתונה לרבות בגדי ים, תכשיט שהמחיר ששולם בעדו גבוה מ-3,000 שקלים חדשים, למעט שעונים. ביקש הצרכן כי טובין שהזמין יסופקו לו במועד מאוחר משישה חודשים ממועד העסקה, לא תחול זכות הביטול אם ביקש הצרכן לבטל את העסקה לאחר מועד ההספקה.

נעשתה עסקה ושולמה התמורה בידי הצרכן בתווי קנייה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען, לא תחול זכות הביטול על עסקה זו.

ניתן לבטל עסקה באמצעות פנייה טלפונית/ בדואר אלקטרוני ישירות למוכר. הבקשה לביטול העסקה תיכנס לתוקף לאחר שהתקבלה ביעדה. במקרה של ביטול יושב המוצר, בכפוף להוראות החוק, כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ובתנאי שטרם חלפו 30 ימים מתאריך רכישת המוצר.

אם ביטול העסקה יתקבל ביעדו לאחר שהמזמין קיבל את המוצר לידיו, המזמין הוא זה שיישא בעלויות השילוח ובחזרה, בהתאם לסיכום שבינו לבין המוכר ובנוסף לדמי הביטול בכפוף להוראות הדין.

שירות הלקוחות של האתר, בוואטסאפ ובדואר האלקטרוני זמין לכל שאלה, המזמין מתבקש להעביר העתק של תלונה/ פנייה למוכרים גם להנהלת האתר. אין בקבלת פנייה באתר כדי להוות כתובת לטיפול בפנייה שכן המטרה הינה ידיעה וניטור אחר רמת השירות של מוכרים ואין להנהלת האתר כל אחריות בקשר לפנייה/ לתוכנה/ לטיפול בה.

ביטול רכישה מצד האתר:

החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו. הודעה על ביטול או הפסקה תימסר למשתמש/ למזמין, והחברה תפעל להשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם, וככל שהדבר מתאפשר. במידה והמוצר/ השירות לא סופקו בשל סיבה שלא הייתה תלויה במזמין, לא תהיה למשתמש/למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק/המוכר בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה. הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של הזמנה גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה זה לא תהיה למזמין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר זולת החזר בעבור המוצר שהוזמן.

 

תצוגת מוצרים, מצגים, תמונות, תוכן ואיפיונים באתר:

התמונות שמופיעות באתר הינן תמונות קטלוג ו/או תדמית ויתכנו הבדלים ופערים בנראות בין התמונות לבין המוצר בעת קבלתו בפועל. המשתמשים מצהירים כי האמור מוסכם ומקובל עליהם ולא תהיינה להן כל טענות בקשר לפערים מעין אלה שייתכנו. ככל ויהיו כאלה, מכל סיבה שהיא, לא תחוב החברה בכל אחריות גם אם נגרם למשתמש נזק כלשהו בגין כך. יחד עם זאת, המשתמשים מוזמנים לפנות בכל טענה/ תלונה מסוג זה, מגובה באסמכתאות להנהלת האתר, אשר תפעל מול המוכרים כפי שתמצא לנכון וזאת על מנת לוודא שהאתר יפעל באופן מקצועי, שירותי ובהתאם להוראות הדין.

האתר רשאי לבצע התאמות בתמונה שהועלתה על ידי המשתמש לצורך התאמתה לאתר ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מן וסוג שהוא בקשר לכך כלפי האתר.

האתר רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לפסול כל מידע (במלואו ו/או חלקו) שצורף ו/או נכלל בפרופיל המשתמש באתר (לרבות אך לא רק תמונות ו/או תכנים ו/או טקסטים ו/או פרטים מזהים כגון טלפון, דוא”ל, פייסבוק, איסטגרם וכיוב’)  אשר  לדעת האתר ועל פי שיקול דעתו הבלעדי אינו מתאים ו/או לא ראוי ו/או בוטה ו/או פוגע ו/או שטעמו סר ו/או מכל טעם אחר על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.

המשתמש מצהיר, כי ידוע לו וכי האתר מסתמך הסתמכות מלאה על הפרטים שיימסרו על ידו (לרבות בקשר לארגון), וכי מסירת פרטים כוזבים ו/או לא נכונים ו/או שגויים מהווה פגיעה חמורה באתר ו/או ספקים ו/או צדדים שלישיים אחרים בכלל זה מוניטין ואמינות האתר ומצהיר, מתחייב מסכים ומאשר כי הדבר יהווה הוצאת לשון הרע כלפי האתר ו/או בעלי האתר ו/או מי מטעמו.

המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ”י חוק וכי החברה תהא רשאית לנקוט בכל צעד משפטי כנגד מגיש פרטים כוזבים, כולל פנייה לערכאות בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמה עקב שיבוש פעילות האתר ו/או הליכי המכירה באתר.

כשלוח של ארגון/ מנהלות רווחה/עובדת האירגון- שם המשתמש כאמור הנו אישי ואינו ניתן להעברה, ככל שסיים/ שסיימה המשתמש את השימוש באתר ו/או זו איננה משמשת יותר כמנהלת רווחה/כשלוח האירגון, או אז יהא עליה לדווח הדבר להנהלת האתר, אשר תפעל לחסימת שם המשתמש. ידוע למשתמש, כי חל איסור על הוצאת תכנים המפורסמים באתר לצדדים ג’ וכי ככל ומי מהמשתמשות תפעל להוצאת תכנים מהאתר ו/או תעשה בהם שימוש שלא במסגרת האתר ותנאיו, הרי שהחברה תהא רשאית לחסום את המשתמש מכל פעילות באתר ומכל פעילות עם החברה ו/או הספקים ו/או צדדי ג’ מטעמו והיא ומוותרת מראש על כל טענה ו/או תביעה בעניין.

רישום באתר, כמוהו כמתן הסכמת המשתמש לקבלת פניות ו/או הודעות ו/או דיוור ישיר ו/או עקיף מאת החברה ו/או צד ג’ מטעמה והיא מוותרת מראש על כל טענה בעניין.

אסור בתכלית האיסור למסור ו/או להזין מידע ופרטים של הארגון למעט בכפוף לאישורו המפורש של הארגון.  משתמש שיפעל שלא בהרשאה כאמור ישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה אשר ייגרם לארגון  ו/או לאתר ו/או כל צד שלישי אחר ו/או לאתר כתוצאה ממסירת פרטים אלה על כל המשתמע מכך.

להדגיש כי מוצרים שנמכרים בהתאמה אישית והוזמנו בהזמנה אישית ומיוחדת כגון: מוצרי מזון ומוצרים בעלי אופי ייחודי וכו’ שהוכנו בידי יד אדם לא יראו/ יצטלמו באופן זהה וכל מוצר יהיה ייחודי ושונה באופיו ובנראותו.

חזקה על המוכרים כי הם מעלים לאתר אם בעצמם ואם באמצעות אחר שיעשה זאת עבורם, תמונות וחומרים אשר בבעלותם ולא יפרו בכך זכויות יוצרים/ ינסו להטעות את קהל המשתמשים. בכל מקרה כזה יש משום הפרה של תקנון האתר ובשל כך תיפסק חברותו של המוכר באתר לאלתר.

אופן השתתפות/ חברות המוכרים באתר:

השתתפות המוכרים במכירות במסגרת פרוייקטים של האתר תתומחר בנפרד ומראש על פי הסיכום שבין הצדדים ובהתאם להוראות תקנון זה ומדיניות השימוש באתר.

הצטרפות המוכרים לאתר הינה ל- 12 חודשים (להלן: “תקופת ההתקשרות”). במסגרת תקופת ההתקשרות החברה מתחייבת לגבות את התמורה לפי המחיר שבו נחתם ההסכם ושצורף להסכם ההתקשרות כנספח. בתום 12 החודשים של ההתקשרות הראשונה, תעמוד בפני החברה האפשרות להעלות את המחיר ובתנאי שהמחיר המעודכן נמסר למוכר בהתראה של 30 ימים מראש ולאחר שאישר את המחיר המעודכן כאמור תחול תקופת התקשרות נוספת.

במסגרת תקופות ההתקשרות, לרבות אם זו הוארכה, יתאפשר למוכר לבקש ביטול השתתפות באתר בהודעה שתימסר להנהלת האתר בכתב בהתראה של 14 ימי עסקים. החזר יחסי בעבור החודשים הנותרים יימסר למוכר בתוך 7 ימי עסקים ובכפוף לבדיקת סכום ההחזר על ידי הנהלת האתר.

מוכרים המעוניינים להציג את מוצריהם באתר יצטרכו להתקשר בצורה מסודרת עם האתר בהסכם התקשרות המצורף לדוגמא בלחיצה כאן והמחירון בלחיצה כאן וההסכם המצורף בקישור מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה ותקף גם למוכרים אשר נרשמו בטופס ההרשמה כחנות לאתר.

רכישת מוצרים על ידי משתמשים ותנאי הזמנת משלוח:

באמצעות האתר ספקים/מוכרים יכולים להציע למכירה שוברים הניתנים להמרה לשירותים ו/או מוצרים של הספקים/המוכרים. המכירות ו/או המוצרים באתר, תהיינה לעיתים מוגבלת במספר מקסימאלי ו/או מינימאלי של רוכשים ו/או בכמות מלאי.

השוברים שניתן לרכוש מהספקים/מוכרים באמצעות האתר הינם באופן כללי לצורכי שיווק ופרסום הספקים, השירותים ו/או המוצרים. השווי המוצג בנוגע לכל הצעה הוא כפי שנמסר לחברה ע”י הספקים/המוכרים השונים והוא באחריותם בלבד.

כל השוברים יהיו כפופים לכל התנאים וההתניות, שייקבעו בשובר הרלוונטי, ובתקנון הספק/מוכר הרלבנטי.

במקרה של רכישת שוברים- משמעות לחיצת המשתמש על אישור הרכישה וסיום ההליכים הנלווים לרכישה, לרבות הליך התשלום, הנה, אישור לכך ,כי המשתמש הציע הצעה לרכוש השירות ו/או המוצר הרלוונטי מהספק ו/או החברה בהתאם לכל התנאים וההתניות, שייקבעו על ידי החברה ו/או הספק/המוכר והנכללים באתר, לרבות בשובר הרלוונטי.

המחיר התקף ביחס להזמנה שביצע המשתמש הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה.

בנוגע לאופן רכישת המוצרים באתר, יש לבחור את המוצר/ים שיצטרפו ל – “סל הקניות” ולמלא פרטים לשם השלמת הרכישה. יש להקפיד על מילוי מדויק ונכון , מסירת פרטים נכונים ומלאים אחרת לא נוכל להבטיח את מימוש ההזמנה. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצר יחשב כביצוע הזמנה ע”י הרוכשת (להלן: “ההזמנה”).

אישור סופי של ההזמנה כפוף להמצאות המוצרים במלאי. מוצרים ישמרו   ב – “סל הקניות” למשך זמן מוגבל.לאחר הזמנה של מוצר מהאתר המזמין יקבל מייל אישור קבלת ההזמנה ורק לאחר הסדרת התשלום ישלח המוצר לרוכש . למען הסר ספק, משלוח דואר אלקטרוני לרוכש אינו מהווה ראיה בדבר ביצוע פעולה ובהתאם אינו מחייב את החברה. בכדי לאפשר רכישה באתר, יחויב המשתמש לפתוח חשבון על שמו. בעזרת חשבון משתמש זה, יהיה רשאי המשתמש לבצע פעולות שונות באתר, לרבות, הדפסת השוברים, צפייה ברכישות עבר, שינויי הגדרות המשתמש, מועדפים ועוד .

רכישת המוצרים תתבצע, באמצעות האתר אך ישירות מהמוכרים ומנותני השירות- באמצעות הוספת המוצרים שברצונו של המזמין לרכוש או בכל דרך אחרת שתוגדר על ידי הנהלת האתר על פי שיקול דעתה הבלעדי.

לצורך ביצוע ההזמנה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמזמין, בטופס המקוון המיועד לכך, פרטיו כפי שיתבקשו על ידי הנהלת האתר (הנהלת האתר רשאית להוסיף פרטים דרושים מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי) ובכלל אלה: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון/ נייד, כתובת דואר אלקטרוני.

בנוסף, על המזמין בעת ביצוע ההזמנה ובטרם תישלח ההזמנה, למסור את פרטי מקבל ההזמנה כפי שיתבקשו על ידי הנהלת האתר וכל פרט מזהה אחר שיש בידיו לסייע למבצע המשלוח לאתר בקלות את הנכס אליו מתבצעת מסירת ההזמנה.

מידע חסר/ מידע שאינו מדויק שיוביל לאי מסירת המשלוח יחול על המזמין בלבד ולא תהיה למזמין כל טענה בהקשר זה כלפי המוכרים ובוודאי שלא כלפי הנהלת האתר שלא אחראית בשום צורה ודרך על השילוח ובכלל זה על הגעת המוצר ליעדו. במקרה שבו המשלוח לא הגיע ליעדו בשל מידע לא תקין שנמסר, יחויב המזמין בדמי משלוח בעבור כך ולא יהיה לו להלין אלא על עצמו בלבד.

מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי המזמין ואישור על כך מאת המוכרים בחוזר יחשב כקיבול וכאישור לקבלת ההזמנה (להלן:”ההזמנה”). עם קבלת ההזמנה, ידרש אישור מחברת האשראי ו/או אמצעי תשלום דיגיטלים אחרים או אמצעי שתואם בין הצדדים וזאת לצורך קבלה של אישור סופי ותחילת טיפול בהזמנה. חיוב הלקוח עבור המוצר יבוצע בדרך התשלום שנבחרה על ידו ומקובלת על המוכרים ובכפוף להסכמות שבין הצדדים.

ככל והמוצר שהוזמן איננו במלאי, המוכרים יצרו קשר עם המזמין שיבחר מוצר חלופי/ יבטל את ההזמנה לפי רצונו והכל בזמן סביר ומיד עם היוודע לו כי המוצר שהוזמן איננו במלאי. יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו- הן בשל טעות אנוש והן בשל כל סיבה אחרת, במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמין לא תהיה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום המלא ששולם על ידי המזמין וככל ולא מעוניין במוצר חלופי כאמור.

אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה:

 התשלום עבור המוצרים יבוצע בדרך המקובלת על המוכרים ובכפוף להסכמות שבין הצדדים.

ככל וקיימות מספר אפשרויות לבחירת אופן התשלום, הבחירה של אמצעי התשלום על ידי המזמין בדף התשלום הינו ציון העדפה בלבד של המזמין מבלי כל התחייבות כלשהי לכך. במידת הצורך, המוכרים יצרו קשר עם המזמין על מנת לתאם את אופן התשלום על המוצר שהוזמן.

אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, ככל והמוכר מאפשר זאת- בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובלא שהחברה אחראית לכך/ אין זה מעניינה, יתבקש המזמין למסור למוכר ישירות את פרטי כרטיס האשראי ומספר תעודת הזהות של מחזיק כרטיס האשראי או דרך אמצעי הסליקה והתשלום הקיים באתר באותה עת.

ככל ובחר המזמין לבצע הזמנתו בכל דרך אחרת- ההזמנה תתקבל עם אישור הגורם שדרכו בוצעה העיסקה והדבר יהווה ראייה לאמיתות ההזמנה ולתשלום התמורה בעדה.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד, בלי הודעה מראש ובלי שתצטרך לנמק החלטתה זו.

לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל המזמין אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בהנהלת האתר ושפרטים אלו הועברו ישירות למוכר לביצוע ההזמנה וגביית התשלום. כנגד תשלום בעבור המוצר/ השירות, המוכר יספק ישירות ללקוח חשבונית מס או קבלה כדין באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני אותה הזין בעת ההזמנה. הסכמה על הוראות תקנון זה מהווה הסכמה של המזמין לקבל את חשבונית המס באמצעות הדואר האלקטרוני במידה והמזמין ירצה לקבל זאת פיזית על אחריותו לתאם זאת מול המוכר.

מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה על ידי הגורם שדרכו שולמה התמורה בעד ההזמנה ובהתאם לסיכום בין הצדדים ולהתחייבות המוכרים לאספקת המוצר/ השירות שהוזמן. במידה והמזמין חויב בטעות על ידי חברת האשראי, חלה החובה והאחריות על המזמין להודיע למכור שיפעל לביצוע הזיכוי ובמידה והתבצע באמצעי תשלום הקיים באתר יש ליידע גם את הנהלת האתר על מנת שתפעל לביצוע זיכוי ככל ואכן קרתה טעות וזאת עד ל- 7 ימי עסקים.

אספקה ומשלוח המוצרים:

המוכר מתחייב במישרין מול המזמין, בלא שהנהלת האתר חבה כל אחריות בקשר לכך, לספק את המוצרים במסגרת זמן האספקה המצוין במדיניות החנות שלו באתר ובתנאים שיקבעו ביניהם ליעד המבוקש ובלבד שהאמור עומד בתנאי התקנון של האתר ובכפוף להוראות כל דין. בהקשר זה חלה חובה על המוכר לפרט בפני המזמין את מדיניות הרכישה, הביטולים, ביטול זכות הביטול, תשלום דמי ביטול וכיו”ב, אין ולא תהיה כל טענה בהקשר זה כלפי הנהלת  האתר. במידה והמזמין מעוניין בשילוח המוצר שרכש- יידרש להוסיף לתמורה בעד המוצר- בכפוף לסיכום שבינו לבין המוכר- דמי משלוח כפי שסוכם בהתאם לפרטים שמסר.

זמני האספקה נספרים כימי עסקים ולא כוללים בתוכם שישי- שבת, ערבי חגים וחגים ומועדים. המשלוחים שיסופקו באמצעות חברת המשלוחים מטעם המוכר הינם בהתאם לתנאי חברת המשלוחים, אזורי החלוקה של חברת המשלוחים ובתאום מראש עם מקבל ההזמנה. תנאי חברת השליחויות יחייבו את המזמין כל האמור בכפוף להסכמה של המוכר עם המזמין ואין להנהלת האתר כל קשר לאמור, היא איננה מעורבת בתנאים הללו, לא מובאים לידיעתה, לא מאשרת אותם וכל האמור ידוע למשתמשים ובכלל אלה למזמינים באתר.

הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרם כתוצאה מכל סיבה שהיא ובכל מקרה שהוא.

בכל מקרה שבו המוצר שהוזמן לא סופק, חלה חובה ואחריות על המזמין ליצור קשר ישירות עם המוכר שיתאם משלוח חלופי וזאת לאחר שייערך בירור בדבר אי הגעת המשלוח ליעדו- בזמן סביר ובהקדם האפשרי.

אספקת המוצרים תבוצע על ידי הספקים/המוכרים ובאחריותם הבלעדית, בהתאם לתנאים ההוראות וההתניות כפי שיופיעו מעת לעת בעמוד המכירה של השובר ו/או השירות ו/או המוצר ו/או על גבי השובר גופו.

אספקת המוצרים ו/או השירותים תהייה בכפוף להצגת השובר עצמו/ אישור ההזמנה עצמה, כפוף להוראות שיצוינו על השובר עצמו. ייתכן שבעת מימוש השובר ולצורך מימוש השובר תידרש הרוכשת ע”י הספק להציג תעודה מזהה ו/או את אמצעי התשלום בו השתמש בעת הרכישה.

החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה ו/או לזמני אספקה ו/או לכל הנוגע לאספקה שנגרמו כתוצאה מכל סיבה שהיא, לרבות בשל נסיבות אשר אינן תלויות בהם, אינן בשליטתם ואשר אינן ניתנות לצפי ו/או בשל כוח עליון, שביתה, השבתה, פעולות מלחמה, איבה או טרור וכיוב’.

מבצעים והטבות:

הנהלת האתר רשאית להפסיק בכל עת מבצע או הטבת מבצע שניתן לשימוש על ידי קופון או בכל דרך אחרת באתר- ככל ופרסמה כזה, ללא הודעה מראש ולא תחוב בכל כל אחריות ו/ או חבות לנזק בגין הסתמכות. עוד מובהר בזאת כי  הנהלת האתר לא תחוב בכל אחריות בקשר למבצעים והטבות שיסופקו/ יוענקו על ידי המוכרים כפי שאינה חבה כל אחריות כלפי המזמינים ברכישת מוצרים בתשלום וחלה חובה על המזמין לברר את כל הדרוש לצורך כך מול המוכרים ונותני השירותים בלבד.

זכויות יוצרים באתר:

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, גרפיקה של האתר, נראות של המוצרים/ מחירונים/ תקנון וחנויות המוכרים, זכויות היוצרים, הדגמים, והסודות המסחריים שמופיעים באתר, בין אם בעמוד של המוכרים ובין אם לאו, בין אם באותיות קטנות ובין אם לאו  מהווים רכושה הבלעדי של הנהלת האתר וחל איסור מוחלט לערוך בהם שימוש אלא אם הותר הדבר בכתב ומראש על ידי הנהלת החברה והתקבל בגין כך פרוטוקול חברה חתום ומאומת.

זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, על שמות המוכרים, המוצרים הנמכרים, השירותים הניתנים, מחירי המוצרים/ השירותים, תמונות, תקנון זה, מחירונים ותנאי שימוש לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

בהקשר זה חל איסור גם על המוכרים להעתיק את החנות שלהם באתר לצורך אתר עצמאי (שלא במסגרת האתר) שכן מדובר בחנות שהוקמה על ידי הנהלת האתר כחלק מהשירות ומדובר ברכוש אישי ובלעדי של הנהלת האתר. גניבת עין של הגרפיקה, החנות המקוונת לאתר אחר שאיננו האתר בעניינינו, עלולה לגרום לנזקים כבדי משקל ללקוחות/ לספקים/ למוכרים ולמשתמשים. במקרים אלה הנהלת האתר לא תהא אחראית לנזקים הללו ולמפר הוראה זו תקום החובה לפצות את הנהלת האתר וכל מי שנפגע כתוצאה ממעשים אלו.

אין לקשר לתכנים מהאתר, לשלוח קישורים לדף האינטרנט של האתר אלא ברשות מראש ובכתב מהנהלת האתר וממי שהוסמך על ידה להתיר לעשות כן  ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא על ידי המוכרים בעצמם. המוכרים אינם רשאים להעביר זכות זו לצד ג’ ואין להמחות זכות זו. מדובר בזכות אישית של המוכרים שאינה ניתנת להעברה.

 

סודיות ופרטיות המזמינים:

כל פרטיו האישיים של המזמין והמוכרים/ נותני השירותים יישמרו במאגרי המידע של החברה והחברה תעשה ככל שלאל ידה על מנת לשומרים בסודיות מוחלטת ולמנוע דליפתם לגורמי חוץ. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח סודיות מוחלטת מפני פריצות/ כניסות לא חוקיות למחשביה ו/או חשיפת המידע שברשותה בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ובכפוף לכך שהחברה עשתה ככל שלאל ידה למנוע זאת. החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

החברה לא תעביר מיוזמתה את פרטיו האישיים של המזמין/המוכר לאף גורם אחר זולת לספקים/מוכרים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה וככל שלפי שיקול דעתה הדבר נדרש. בהקשר זה המזמין והמשתמשים נותנים אישורם והסכמתם לאתר למסור את פרטיהם ככל שהדבר נדרש והחברה מצאה לנכון לעשות כן.

מבלי לגרוע באמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצדדים שליישים במקרים בהם המזמין/המוכר ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, עשה שימוש בפלטפורמה של הצגת המוצרים/ השירות לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין/המוכר ללא זיהוי המזמין/המוכר הספציפי, לכל צורך מסחרי שתמצא לנכון לרבות העברתו לצדדים שלישיים.

החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב “עוגיות” על מנת לספק למשתמש שירות טוב ויעיל שעולה בקנה אחד עם מדיניות החברה ונותני השירותים כמו כדי לחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר וכד’. בקריאה ובהסכמה של תקנון זה מצהירים המשתמשים כי האמור מקובל עליהם. יחד עם זאת, רשאים לפנות בכל עת להנהלת האתר ולבקש מהם למנוע לעשות כן ו/ או לסרב להשתמש בקוקיז באותו מקרה נקודתי שבו נתקלו.

איסור שיימינג ברשת:

כל פרסום- שלילי/ חיובי אודות האתר ו/ או על המוכרים בו ברשת האינטרנט הוא אסור בהחלט. פגיעה בשם הטוב של האתר/ במי מנותני השירותים שבו מבלי לקבל את תגובת האתר תחילה אסור בהחלט ומי שעושה כן יהיה חשוף להפרה של הוראות הדין הרלוונטיות.

הצבת תכנים מסחריים ופרסומות באתר:

הנהלת האתר עשויה להציב באתר ובסמכותה לעשות כן, בין ביוזמתה ובין לבקשת צד ג’ לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת ומבלי להודיע על כך מראש למשתמשיה, תכנים מסחריים/ פרסומיים, מכל מין וסוג ובלבד שאינם מהווים תוכן פוגעני, ובכלל זה מידע שמקורו בתומכים מסחריים/ כלכליים שפרסמו ברשות ולאחר קבלת אישור מהנהלת האתר ובכלל אלה, נותני חסות.

ככל ופרסום כזה או אחר יפגע ברגשותיו של מי ממשתמשי האתר פתוחה בפניו הדלת לדווח על כך להנהלת האתר באמצעות הדואר האלקטרוני ולפרט את פנייתו. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר בזאת כי הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים שיפורסמו מטעם צדדים שלישיים ואינה אחראית לתכנים הללו ו/ או במקרה שלקוח/ משתמש/ מזמין הסתמך על הפרסומים הללו ולא בקשר לרכישות/ להזמנות שבוצעו כתוצאה מכך גם אם אלה יעשו דרך קישור מהאתר ישירות לאתר של המפרסם. הנהלת האתר אינה מפקחת על המידע המוצג ונכונותו

ואינה מבצעת סינון כלשהו של התכנים המפורסמים הללו. האחריות הבלעדית לתכנים

המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים והם הכתובת לאחריות בהקשר זה מכל מין וסוג.

מובהר בזאת, כי כל עסקה/ הזמנה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים, אם תיעשה,  תסוכם ישירות בין הגולש/המשתמש באתר לבין המפרסם. מפעילת השירות איננה צד לכל עסקה כזו ולא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים בשירות או ירכשו באמצעותם.

 

פרסומים, תכנים, שימוש לרעה ופעולות אסורות:

העלאת כל מידע ו/או תוכן לאתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש, והוא ישא בכל השלכה ו/או תוצאה  הנובעת מכך. האתר רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי להסיר כל מידע ו/או תוכן היה ויסבור כי יש בו כדי להוות הפרה של תנאי שימוש אלה או מכל טעם אחר על פי שיקול דעתו הבלעדי, ללא כל התראה ו/או הודעה ו/או נימוק. המשתמש ו/או הארגון מסתלקים ומוותרים בזאת באופן בלתי חוזר על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו בהקשר זה.

חל איסור מוחלט לעשות כל פעולה באתר שמהווה “שימוש לא הוגן” ו/או לסייע ו/או להשתתף בביצוע פעולה כאמור מכל סיבה שהיא ו/או לעשות כל דבר אחר (בין באופן ישיר ובין באופן עקיף) שעשויי לפגוע באתר ו/או בכל צד שלישי אחר ו/או רכושו בכלל זה אין לאסוף ו/או לאגור ו/או לשלוף כל מידע מהאתר (בכלל זה מידע של מי מהמשתמשים ו/או ספקים ו/או ארגון ו/או כל צד שלישי אחר) להפעיל ו/או לאפשר ו/או לשתול באתר נגיף מחשב ו/או יישומים ו/או תוכנות ו/או קודים (לרבות תוכנות/יישומים עוינים ו/או מזיקים, סוס-טרויאני, Crawlers , רובוטים (Robots) תולעים (Worms), ונדלים(Vandals)   וכיוב’) ו/או מנוע אחזור וחיפוש מידע ו/או כל אמצעי אחר  שנועד להשתלט, לפגוע , לשבש את האתר ו/או חלקים ממנו ו/או אמצעי אבטחה באתר ו/או לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר, לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד ו/או להעמיס כל תשתית הטכנולוגית של האתר ו/או לבצע הנדסה הפוכה (reverse engineering).

חל איסור מוחלט על כל משתמש ו/או מי מטעמו להעלות לאתר בכל אופן ו/או צורה שהיא: תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים ברשת האינטרנט, מטעה ו/או שקרי ו/או מעוות ו/או מסולף ו/או תכנים בוטים ו/או פורנוגרפיים או בעלי אופי מיני בוטה, גסי רוח, טורדניים, מעליבים, מאיימים, עוינים, גזעניים או שיש בהם אפליה פסולה, או המהווים לשון הרע ו/או שיש בהם כדי לפגוע בפרטיותו של כל אדם ו/או שמו הטוב, תוכן הנוגע לקטינים, תכנים הכוללים פרטי זיהוי ו/או התקשרות ו/או כל תוכן מזהה אחר מבלי שניתנה הסכמה מפורשת לכך מראש ו/או תוכן המחייב סיסמה לצורך גישה ו/או שמות משתמשים ו/או סיסמאות, ו/או כל פרט אחר המאפשר שימוש באתר אינטרנט ו/או יישומים ו/או תוכנות מחשב ו/או קבצים דיגיטאליים ו/או כל שירות אחר הטעון הרשמה ו/או תשלום. וכן תוכן ו/או כל מידע ו/או פרסום שאינו תואם את מטרת האתר ו/או העלול להטעות צרכן או המהווה הפרה אחרת של הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 ו/או בעל אופי פרסומי או מסחרי, שאינו קשור לאתר ו/או כל תוכן ו/או מידע אחר האסור על פי כל דין ו/או צו שיפוטי אחר ו/או כל תוכן ו/או מידע שיש בו כדי להטעות ו/או לפגוע ו/או לגרום נזק לחברה /או לספקים ו/או לארגון ו/או כל צד שלישי אחר ו/או לאתר.

חל איסור מוחלט להעלות כל מידע ו/או תוכן שיש בו כדי להפר זכויות של כל צד שלישי אחר לרבות אך לא רק זכויות קניין רוחני, זכויות מוסריות של כל צד שלישי אחר ו/או אשר יש בו משום הפרת כל דין. משתמש המעלה ו/או מפרסם ו/או מפיץ ו/או מקשר ו/או מאשר למידע ו/או תוכן להיות זמין באמצעות האתר (בין באופן ישיר ובין באופן עקיף) מצהיר מאשר ומתחייב כי ניתן לעשות שימוש בתוכן ו/או המידע, לרבות על ידי האתר כמו גם על פי תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות דנן וכי אין הדבר מהווה הפרה של זכויות מכל מן וסוג שהוא ו/או מהווה כל פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים.

חל איסור על איסוף מידע על מי מהמשתמשים באתר ו/או לפרסם תכנים ופעילויות פליליות. הנך מוזהר כי שימוש מלא או חלקי במידע שמועלה על ידי משתמש ללא אישורו, הינו עבירה על החוק.

האתר רשאי (אך לא חייב) על פי שיקול דעתו הבלעדי, במקרה של תלונה, לערוך בדיקה של מידע המפורסם ו/או הועלה על ידי מי מהמשתמשים וזאת על מנת למנוע פעילות בלתי ראויה ו/או הולמת באתר ו/או הפרה של תנאי שימוש אלה.

ידוע לך והנך מצהיר  מתחייב ומאשר כי לאתר הזכות במקרה הצורך, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לחסום ו/או למנוע גישה לאתר ו/או להעביר מידע לרשויות החוק ו/או גורמי האכיפה מוסמכים בהתאם להוראות הדין ו/או צו שיפוטי ו/או לצורכי חקירה ו/או בירורים בקשר עם חשדות לפעילות בלתי הולמת ו/או ראויה ו/או בלתי חוקית ו/או הפרת הוראות כל דין לרבות אך לא רק במקרים של חשד להונאה, הפרת זכויות קניין רוחני או כזו שיש בה כדי לחשוף את האתר ו/או את המשתמש לאחריות משפטית ו/או לנקוט בכל הליך המוקנה לו על פי דין כפי שיימצא לנכון.

הודעות לרשימת תפוצה ואישור קבלת דיוור:

הנהלת האתר שולחת מעת לעת באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעה טלפונית עידכונים והודעות למזמינים באתר ולמשתמשים  שמילאו פרטיהם באתר. במידה ומקבלי ההודעות אינם מעוניינים להמשיך לקבלם ניתן להסירם על ידי הלינק בהודעה / להשיב להודעות במילה “הסר” או לפנות בדואר אלקטרוני  info@beartly.com   או בטופס יצירת קשר המופיע באתר, והנהלת האתר תפעל להסירם מרשימת התפוצה. כל עוד לא התבקשה הסרה מרשימת התפוצה, חזקה שהמשתמשים מסכימים להיכלל ברשימת הדיוור ולקבל הודעות מהנהלת האתר.

פניות על הפרות מצד המוכרים /ביקורות משתמשים:

הנהלת האתר מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת זכויות של המשתמשים וצדדים שלישים. הודעות על הפרת זכויות יוצרים והפרות חוק מצד המוכרים / ביקורות גולשים יטופלו בהקדם האפשרי. נא לפנות במייל ל info@beartly.com  בפנייה מנומקת והנהלת האתר תערוך בירור מקיף ותשקול צעדיה ואופן הטיפול בפנייה. אין בפנייה זו כדי לגרוע מחובת הפונה לפנות ישירות למוכר/ לנותן השירות/ למפרסם הרלוונטי. פנייה תיחשב ככזו שהגיע ליעדה רק עם קבלת הודעה חוזרת מאת הנהלת האתר ולפיה ההודעה התקבלה. בהקשר זה, אין בקבלת הפנייה באתר כדי לאשר כי הפנייה תטופל/ שהחל הטיפול בה. ככל והפנייה התקבלה בהנהלת האתר ותוכנה דורש טיפול מאת הנהלת האתר יבוצע הדבר לכל המאוחר בתוך 7 ימי עסקים ותשובה בהתאם תימסר לפונה בכל דרך שתמצא הנהלת החברה לנכון לעשות כן.

שונות:

תנאי שימוש אלה (או איזה מההוראות בהם) אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים של שותפות ו/או מיזם משותף ו/או יחסי עובד מעביד ו/או סוכן ו/או שלוח בין המשתמשת לחברה ו/או מי מטעמה בשום אופן.

במידה וייקבע כי הוראה כלשהי מתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות אינה חוקית ו/או אינה ניתן לאכיפה, אזיי יותאם תנאי לדרישות הדין כך שתוכנו יתאם במידת הקרוב למשמעות וכוונת התנאים ולא יפגע הדבר בתוקפו ו/או יגרור שינוי של כל הוראה אחרת. בכל סתירה בין תנאי השימוש  ו/או מדיניות הפרטיות לבין הוראות החוק, יגברו הוראות החוק, למעט אם החוק מאפשר התניה על הוראותיו, ובמקרה כזה יגברו הוראות תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות.

האתר רשאי למסור למשתמשת כל הודעה (בין על פי תנאי שימוש אלה ובין על פי כל דין) באמצעות פרטי ההתקשרות שנמסרו על ידו במהלך ההרשמה ו/או השימוש באתר ו/או בכל התקשרות בינו לבין האתר.

דין ושיפוט:

הדין החל על תנאי שימוש אלה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) במחוז מרכז או תל אביב הסמכות הבלעדית לדון בה.

תנאים נוספים:

המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.

טעות סופר בתיאור מי מהמוצרים טעויות בכיתוב המחיר וטעויות מיחשוב כגון בשיקלול הסכומים לא תחייב את החברה ו/או הספקים/מוכרים.

תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.

אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, בין היתר, באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, פרסומי דפוס ו/או לכל מטרה אחרת.

דילוג לתוכן